Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez firmę Hurtownia Fryzjerska „Pracujemy z Pasją” Sp. z o.o. pod adresem www.pracujemyzpasja.pl

Sprzedającym jest Strefa Fryzur Pasja Iwona Draganik

mieszcząca się pod adresem ul. Mokra 1, 37-700 Przemyśl, zwanym także zamiennie „Usługodawcą”.

Działalność podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem

NIP: 7952267228

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z zakładki „Kontakt” lub pod adresem mailowym: biuro@pracujemyzpasja.pl

I. Definicje

    Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

    Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług sklepu internetowego (w tym również Konsument).

    Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

    Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

    Produkt – Towary i Usługi prezentowane w sklepie internetowym.

    Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

    Sklep Internetowy www.pracujemyzpasja.pl (Sklep, sklep internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.pracujemyzpasja.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

    Strona – Usługodawca i Klient.

    Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.pracujemyzpasja.pl

    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

II. Zasady ogólne

    Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

    Sklep internetowy pracujemyzpasja.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

    Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych chyba, że w opisie podano inaczej i wolne od wad prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

III. Składanie zamówień

    Wszystkie ceny podane na stronie internetowej pracujemyzpasja.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

    Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową.

    Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok z wyłączeniem czasu kiedy strona internetowa z uwagi na przerwy konserwacyjne lub z innych przyczyn technicznych nie może być wyświetlana.

    Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane rozliczeniowe (meldunkowe) i kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

    W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

    W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

    Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

    Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

    Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania nieopłaconych zamówień po upływie 3 dni roboczych.

IV. Koszty i termin wysyłki

    Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

    Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.

    Przesyłka dostarczana jest w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych.

    Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem wysyłek w momencie składania zamówienia.

V. Płatności

    Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem  przelewu na konto bankowe sklepu.

    W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

Dane do przelewu:

Strefa Fryzur Pasja Iwona Draganik

Santander Bank

PL 07 1090 2750 0000 0001 4980 0146

Tytuł przelewu: nazwa produktu jak podano na stronie

VI. Odbiór towaru

    Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

    Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

VII. Odstąpienie od umowy

    Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie znajdujące się pod linkiem ( formularz zwrotu towaru) dołączając je do zwracanej paczki w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru (podstawa prawna: art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie paczki zwrotnej przed upływem 14 dni.

    Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, w oryginalnym opakowaniu, z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, a sam produkt będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił znamion używania – zabrudzeń, zarysowań, wgięć, przetarć i jakichkolwiek śladów uszkodzeń, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

    W ciągu 24 godzin od otrzymania towaru, Sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli spełnia on wymienione w pkt. 3 niniejszego rozdziału wymagania Usługodawca dokona zwrotu kosztów za produkt i wysyłkę na wskazane przez Klienta konto bankowe w ciągu 14 dni kalendarzowych.

    W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany produkt należy odesłać na koszt własny, na adres:

Strefa Fryzur Pasja Iwona Draganik

ul. Mokra 1

37-700 Przemyśl

Tel. 500 704 594

Uprzednio zaleca się kontakt mailowy biuro@pracujuemyzpasja.pl

VIII. Reklamacje

    Reklamacje z tytułu rękojmi:

1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@pracujuemyzpasja.pl lub kontakt telefoniczny 500 704 594

1.3. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe – podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

    Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej czas na reklamację w Sklepie wynosi 1 rok od daty otrzymania produktu.

    Sprzedawca ma 14 dni na podjęcie decyzji, ustosunkowanie się do decyzji Klienta.

    W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

    W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

VIII. Postanowienia końcowe

    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

    Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

    Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Data opublikowania regulaminu: 03.04.2023 r.

Strefa Fryzur Pasja Iwona Draganik